Darmowa dostawa od 10,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

REGULAMIN SKLEPU4GEO.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO IT-SERWIS.PL

 

  1. Sklep internetowy

   Sklep internetowy 4GEO.PL to serwis internetowy dostępny pod adresem 4GEO.PL („Sklep Internetowy” lub „Sklep”). Sklep Internetowy prowadzony jest przez IT Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sk z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000525424
    („Sprzedawca”) o wysokości kapitału zakładowego: 50 000,00 zł,  NIP: 5242772358; REGON: 147440771


   Dane teleadresowe Sprzedawcy:

IT Serwis spółka z o.o. ul. Mokotowska 1 XII piętro
00-640 Warszawa

adres e-mail: biuro@4geo.pl
tel.: +48 22 100 60 00
faks: +48 22 510 13 71Niniejszy dokument, to regulamin Sklepu Internetowego i zawiera on między innymi informacje dotyczące rejestracji, składania zamówień, płatności i dostawy, możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży.

Regulamin jest dostępny pod adresem http://4geo.pl/REGULAMIN-SKLEPU4GEO-PL-cterms-pol-51.html  1. Towary i zamówienia

   Informacje dotyczące towarów przedstawione w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty handlowej, są natomiast zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży.

   W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, klient powinien dokonać wyboru towarów i ich liczby oraz wykonać czynności zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie Sklepu. Wyboru towaru klient dokonuje przez dodanie towaru do koszyka. Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – klient ma możliwość modyfikacji składanego zamówienia.

   Dokonanie zamówienia jest możliwe, gdy klient jest zarejestrowany i zalogowany w Sklepie Internetowym albo bez dokonywania rejestracji, gdy klient poda dane wskazane przez Sklep Internetowy w odpowiednim formularzu. Podczas rejestracji lub podawania danych w celu złożenia zamówienia, klient powinien podać dane, których dotyczą pola oznaczone –„obowiązkowe” oraz zaakceptować treść Regulaminu. Podanie takich danych i akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale bez dokonania tych czynności nie będzie możliwe korzystanie ze Sklepu Internetowego. Klient powinien podać prawdziwe i aktualne dane. Podanie danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub w inny sposób wprowadzających w błąd może skutkować pozbawieniem klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego.

   W przypadku treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, klient ma do wyboru, czy chce aby rozpoczęcie świadczenia nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia do umowy (przed terminem 14 dni od chwili zawarcia umowy).

   Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą – towarów, których dotyczy zamówienie. Sklep Internetowy po otrzymaniu zamówienia potwierdzi wszystkie istotne elementy zamówienia wysyłając wiadomość e-mail pod adres wskazany przez klienta. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy, potwierdzającej przyjęcie zamówienia, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.  2. Ceny i metody płatności 

   Ceny towarów w Sklepie Internetowym podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne elementy ceny. Przy sposobach doręczenia towaru, które wybiera klient, wskazane są również koszty danej metody doręczenia towaru.

   W zależności od wyboru klienta zapłata ceny może być dokonana:

   • przelewem na numer konta bankowego wskazanego klientowi za pośrednictwem Sklepu Internetowego (opcja bezpłatna).
   • za pośrednictwem systemu płatności eService S.A. oferującego płatności katrami kredytowymi, eprzelewy. Przy wyborze tej opcji płatności Sklep Internetowy nie ma żadnego dostępu do danych klienta (np.: numer karty kredytowej, rachunku), a zostaje poinformowany o dokonaniu płatności. (pobierana jest opłata manipulacyjna będąca jedynie opłatą dla centrum autoryzującego). 

   Zapłata ceny powinna być dokonane w terminie 5 dni od zawarcia umowy. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.  3. Przesyłka

   Na czas przesyłki towarów składa się czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas doręczenia towaru. W zależności od wyboru klienta doręczenie zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem:

   • Przesyłki kurierskiej (korzystamy z firm DPD, DHL, UPS i innych) - pojedyncze paczki
   • Paczkomaty InPost - maksymalne wymiary 41 x 38 x 64 cm (rozmiar C) i waga mniejsza niż 25 kg.

   Klient może wybrać odbiór osobisty który jest zawsze bezpłatny. Pracujemy w dni robocze od godz. 9 do 17, adres: Warszawa, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa  4. Uprawnienie konsumentów do odstąpienia od umowy 

   Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 polskiego kodeku cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, bez konieczności podania przyczyny odstąpienia.

   Odstąpienie następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło doręczenie towaru klientowi. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać pod adres 4GEO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa lub pod adres e-mail: biuro@4geo.pl. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy jest dołączony do Regulaminu. Klient może też odstąpić od umowy nie korzystając z tego formularzy, wystarczy, że wyrazi wolę odstąpienia od umowy.

   Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia w przypadku:

   • umowy, gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • umowy, o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia do umowy.

   Zakupiony towaru należy zwrócić pod adres: 4GEO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k., ul. Mokotowska 1 XII piętro, 00-640 Warszawa. Zwracany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

   Do przesyłki należy dołączyć informacje o numerze konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot zapłaty dokonanej przez klienta.

   Prawo do odstąpienia od umowy omówione w niniejszym punkcie nie dotyczy klientów - przedsiębiorców.  5. Reklamacje dotyczące Towarów

   Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialna wobec klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego produktu przez Sprzedawcę.

   W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty na adres Sprzedawcy wraz z opisem reklamacji. Na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

   Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

   Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.  6. Reklamacje

   Klienci mogą składać reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego. Klient może kierować swoje reklamacje pod adres 4GEO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k., ul. Mokotowska 1, XII piętro, 00-640 Warszawa lub pod adres e-mail: biuro@4geo.pl.  Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji w terminie do 14 dni. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową, a jeżeli złożył reklamacje pisemnie zarówno drogą mailową oraz pisemnie.  7. Wymogi techniczne

   Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga posiadania urządzenia z dostępem do internetu oraz korzystania z jednej następujących przeglądarek internetowych:
   • Firefox w wersji 21 i wyższych
   • Chrome w wersji 29 i wyższych
   • MS Internet Explorer w wersji 9 i wyższych
   • Opera w wersji 12 i wyższych
   • Safari w wersji 4 i wyższych
   Korzystanie ze Sklepu Internetowego związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci internet i obarczone jest ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci internet przez każdego jej użytkownika, w szczególności związane ze złośliwym oprogramowaniem, tj. wirusami, końmi trojańskimi, robakami. W celu zminimalizowania takiego zagrożenia Klient powinien korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz chronić loginy i hasła dostępu do Sklepu Internetowego. Ze swojej strony Sklep Internetowy również podejmuje niezbędne środki techniczne, żeby korzystanie ze Sklepu Internetowego było bezpieczne, w szczególności chroni dane klientów.

   Sklep Internetowy, zgodnie z wymogami prawa, przypomina, że klienci nie mogą wykorzystywać Sklepu Internetowego do dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

   Klienci nie powinni podejmować działań, które mogłyby zakłócić działanie Sklepu Internetowego.

 

 1. Postanowienia końcowe

  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 polskiego kodeku cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów polskiego Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu związanego z realizacją umowy sprzedaży, Konsument może skorzystać również z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, w szczególności konsument może zwrócić się o pomoc do najbliższego Rzecznika konsumentów. Lista Rzeczników konsumentów wraz z danymi teleadresowymi najbliższego rzecznika jest dostępna za pośrednictwem stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl

  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a klientem – przedsiębiorcą, zostaje poddane sądom właściwym dla adresu Sprzedawcy.

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

IT Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mokotowska 1 XII piętro,
00-640 Warszawa

lub pod adres e-mail: biuro@it-serwis.pl 

-   ______________________ (proszę wpisać swoje dane)  niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:_______________________

-    Data odbioru:_______________________

-    Adres konsumenta:_______________________

-    Data:_______________________

pixel